اعتباربخشی  

حسابرسان و مشاوران

اعتبار سنجی به رسمیت شناختن رسمی این است که یک سازمان صلاحیت انجام فرایندها ، فعالیت ها یا وظایف خاص را دارد (که در حیطه اعتبار بخشی دقیق است) به روشی قابل اعتماد و دقیق. تأیید اعتبار باید:  

  • بی طرفانه انجام شود
  • عینی ، شفاف و مؤثر باشد
  • در همه زمینه های مربوطه از ارزیابان و متخصصان فنی بسیار حرفه ای استفاده کنید
  • از ارزیاب (و پیمانکاران فرعی) استفاده کنید که در هر دو فرآیند اعتبار بخشی و زمینه های فنی مربوطه قابل اعتماد ، اخلاقی و شایسته باشند

اعتباربخشی اعتماد به نفس در گواهینامه ها و بیانیه های انطباق را فراهم می آورد. این امر با اطمینان از قابلیت ردیابی ، مقایسه ، اعتبار و قابلیت جابجایی آنها ، کیفیت نتایج را تحت تأثیر قرار می دهد.