بین المللی استانداردها

ذخیره

استاندارد HER

خطر اضطراری سلامتی Compliance سیستم مدیریت در زمینه اپیدمی
EIFEC ES2001.06: HBY /HERآن را بخر

استاندارد HER-S

خطر اضطراری سلامتی Compliance سیستم مدیریت در زمینه اپیدمی
ساده شده برای MSME (میکرو ، شرکتهای کوچک و متوسط)
EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

آن را بخر